[Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle Summary] Ebook By François Furet

François Furet  8 characters

Le passé d'une illusion is a penetrating history of the ideological passions that have fueled and characterized the modern era Un libro denso y por momentos repetitivo pero ue nunca deja de ser interesante por la erudici n del autor y la razonada justificaci n de sus puntos de vista De hecho creo ue es una obra imprescindible para entender de una vez por todas el poru de la aparente superioridad moral de la izuierda y del irresistible atractivo de las ideas comunistas entre los intelectuales del siglo XX The Fever King (Feverwake, of the ideological passions that have fueled and characterized the modern era Un libro denso y por momentos repetitivo pero ue nunca deja de ser interesante por la erudici n del autor y la razonada justificaci n de sus puntos de vista De hecho creo ue es una The Neighbors Son 2 (Forbidden Love, obra imprescindible para entender de una vez por todas el poru de la aparente superioridad moral de la izuierda y del irresistible atractivo de las ideas comunistas entre los intelectuales del siglo XX

review Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle

Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle

Eath he turned his attention to the conseuences and aftermath of another critical revolution the Communist revolution The result U predgovoru za Prilog kritici politi ke ekonomije Karl Marks tvrdi da se epohe u razvoju ljudskog dru tva daju konstatovati sa ta no u fizi kih nauka i da su bur oaski odnosi proizvodnje tj kapitalizam dru tvena formacija kojom se zavr ava predistorija ljudskog dru tva nakon koje nu no nastupa komunizam kao svojevrsno ispunjenje istorije ove anstva Fransoa Fire se u Pro losti jedne iluzije trudi da objasni za to je ova ideja zapravo dve ideje o nu nosti istorije i o propasti kapitalizma imala ogroman uticaj na duhove 20 veka uticaj kakvim ne mo e da se pohvali nijedna ideja pre nje Razli ite interpretacije Marksovih tvrdnji bile su ideje vodilje revolucionarnih pokreta irom sveta po ev i sa bolj evicima u Rusiji 1917 koji su uspostavili re im koji je bio inspiracija za mnoge politi ke pokrete intelektualce umetnike i obi ne ljude tokom itavog 20 veka da bi se u poslednjoj deceniji tog veka raspao tako da od njega ni ta ne ostane Fire nam nudi obimnu i kompleksnu ali veoma jasnu istoriju tog re ima i njegove ideje trude i se da odgovori na najva nija pitanja koja su iza njega ostala koja i dan danas interesuju istori are i dru tvene nau nike irom svetaFransoa Fire 1927 1997 bio je jedan od najzna ajnijih francuskih intelektualaca 20 veka Kao i mnogi istori ari i pisci njegove generacije bio je lan Francuske komunisti ke partije koju je napustio 1956 zbog sovjetske invazije na Ma arsku to je kako ka e bila najpametnija stvar koju je ikada uradio Iskustvo u komunisti koj partiji je sna no uticalo na njegova li na i akademska interesovanja Nakon to je diplomirao na Sorboni posvetio se prou avanju Francuske revolucije da bi 1965 zajedno sa Denisom Ri eom objavio dvotomnu La R volution Fran aise Nju je pisao iz perspektive tada dominantne Annales kole koja je bila pod velikim uticajem marksizma Me utim u svojim kasnijim delima on pravi radikalni otklon od ove struje U nizu dela po ev i od Penser la R volution fran aise iz 1978 pa sve do La R volution 1770 1880 iz 1988 Fire kritikuje marksisti ku interpretaciju Francuske revolucije kao klasne borbe i modela za Oktobarsku revoluciju Njegov doprinos je bio u tome to je umesto me usobnog odnosa klasa analizirao politi ke i intelektualne debate tog vremena podse aju i da je revolucija pre svega bila radikalna promena u ravnote i filozofske i politi ke mo i a ne ekonomskog klasnog interesa Zbog svega ovoga Fire se svrstava u revizionisti ku istorijsku kolu Iako mu je glavni predmet interesovanja bila Francuska revolucija Fire se veoma interesuje i za istoriju ideje komunizma a pitanje odnosa izme u Francuske i Oktobarske revolucije je jedna od va nijih tema Pro losti jedne iluzije Ova knjiga je pre svega narativ o razvoju ideje komunizma u 20 veku njenom uticaju na intelektualce i javno mnjenje tog vremena kao i njene politi ke posledice sa posebnim osvrtom na sprovo enje ove ideje u Sovjetskom Savezu Tako e autor posve uje pa nju odnosu i paralelama izme u dva antiliberalna re ima 20 veka komunizma i fa izma Pored ovih ve ih tema knjiga sadr i ogroman broj manjih segmenata u okviru poglavlja u kojima nas autor upoznaje sa specifi nim detaljima u vezi sa nekom temom bilo da je to kratka biografija odre enog intelektualca istorijat razvoja komunisti kog pokreta u nekoj zemlji ili ak knji evna analiza odre enog dela Pro lost jedne iluzije obiluje ovakvim digresijama a autor ih uglavnom uspe no uklapa u narativnu celinu ne prekidaju i zna ajno tok izlaganja Od prve do poslednje stranice autor nam pri a pri u koja obiluje interesantnim zapa anjima referencama na knji evna dela a sa vremena na vreme je toliko literarizuje da nam se ini da itamo knji evno a ne istoriografsko delo Umesto obilja istorijskih podataka godina i imena u vezi sa temom o kojoj pi e Fire nam nudi jednu koherentnu i dobro uklopljenu naracijuKnjiga je organizovana u 12 poglavlja koja su hronolo ki pore ana sa povremenim retrospekcijama i anticipacijama zajedno sa predgovorom i epilogom Prvo poglavlje Revolucionarna strast govori o idejama koje su uzrok totalitarnih ideologija 20 veka Drugo i tre e poglavlje opisuju uticaj Prvog svetskog rata na razvoj ideje komunizma kao i sprovo enje i uticaj Oktobarske revolucije etvrto poglavlje Vernici i razo arani daje prikaz intelektualne privla nosti ideje komunizma i tri veoma interesantne biografije zna ajnih komunisti kih intelektualaca Peto poglavlje daje pregled razvoja SSSR a posle Lenjinove smrti esto po mom mi ljenju klju no poglavlje poredi komunizam i fa izam dok sedmo i osmo analiziraju ideju antifa izma Deveto i deseto poglavlje prikazuju SSSR i njegov uticaj za vreme i neposredno posle Drugog svetskog rata Jedanaesto otkriva uzroke nove polarizacije sveta dok dvanaesto daje prikaz SSSR a posle Staljinove smrti Epilog kratko opisuje SSSR posle Hru ova i daje zavr ne primedbe o raspadu Sovjetskog Saveza koji za autora predstavlja kraj ideje komunizmaCilj ove knjige je da parafraziram autora rekonstruisanje puta stvaranja mitologije o SSSR u i uop te komunizmu u javnom mnjenju metodom popisa ideja volja i okolnosti Smatram da je autor tokom najve eg dela knjige veran svom zadatku daju i nam utemeljene informacije o stanju u dru tvima tokom razli itih vremenskih perioda Me utim Fire pored puke istoriografske deskripcije koja ini najve i deo ovog dela nudi i odre ene mehanizme kojima obja njava dru tvene fenomene i promene Smatram da bi ove mehanizme i teze trebalo detaljnije analizirati jer one po mom mi ljenju predstavljaju klju ni doprinos ovog dela dru tvenoj nauci Fire pre svega analizira sam nastanak ideje komunizma kombinuju i dva faktora mr nju prema bur oaziji koja je posledica demokratije i javlja se i kod radni ke klase i kod aristokrata i specifi nu klimu nakon Prvog svetskog rata koja podrazumeva elju za obnovom novim svetom i novim ovekom Fire tvrdi nadovezuju i se na Hanu Arent da su komunizam i fa izamnacizam zapravo dva nali ja iste ideologije totalitarizma tj antiliberalizma Razlike postoje npr Fire tvrdi da je nacizam ist nihilizam zasnovan na snazi i volji dok komunizam ima racionalnu notu ali nisu toliko velike da bismo ova dva pojma mogli da posmatramo odvojeno Ova teza je i danas mnogim autorima problemati na jer povezuju sovjetski komunizam sa antifa izmom iji je tvorac Vili Mincenberg agitator Kominterne pojmom koji Fire detaljno analizira i demistifikuje On tvrdi da je dihotomija fa izam antifa izam la na i da onemogu uje analizu komunizma Sovjetska vlast je fa izmom nazivala ne samo Musolinijev i Hitlerov re im ve sve poretke koji nisu komunisti ki Ideja antifa izma koju su agenti Sovjetskog Saveza irili po Evropi bila je neverovatno plodna te je uticala ne samo na evropske partije lanice Kominterne ve i na mnoge intelektualne krugove Evrope Ona nestaje u periodu izme u potpisivanja sporazuma Ribentrop Molotov do napada Nema ke na SSSR da bi posle toga bila ja a nego ikad Sovjetski Savez je iza ao kao pobednik iz rata i preuzeo sve zasluge za pobedu nad Hitlerom nakon ega je ideja komunizma bila popularnija i blistavija nego ikad Posle Drugog svetskog rata antifa izam e biti usmeren ka imperijalizmu Sjedinjenih Dr ava ova ideja e imati uticaj i na samom tlu SAD a za vreme rata u Vijetnamu nprJedan od klju nih razloga privla nosti ideje komunizma Fire nalazi i u njenoj univerzalnosti i istorijskoj nu nosti element koji Fire naziva religija istorije Ta klju na osobina ove ideje tvrdnja da su zakoni istorije spoznati i da se kre u u njenu korist posebno je nadahnjivala intelektualce ali i obi ne ljude koji su odr avali sovjetsku ma ineriju zanemaruju i moral zbog vere da izvr avaju istoriju Iako ovakav ideolo ki fanatizam nije bio est na Zapadu gde je vi e vladao intelektualni filokomunizam proistekao iz antiliberalnih strasti Jo jedna od posledica ovakvog shvatanja istorije je vera u racionalno planiranje dru tva koju su imali zapadni intelektualci veruju i da je nevidljiva ruka zakazala u obezbe enju dru tvene stabilnosti naro ito posle krize iz 1929 a divljenje Staljinu kao oli enju razuma i dobre vladavine i njegovim petogodi njim planovima bilo je skoro op te mesto Pored svega ovoga Fire zna ajan deo svoje knjige posve uje i pore enju Francuske i Oktobarske revolucije to ne treba da udi budu i da je Francuska revolucija tema za koju se autor najvi e interesuje On tvrdi da je ontolo ko poklapanje dveju revolucija zasnovano na njihovoj univerzalnosti obe su dale obe anje da e stvoriti novog boljeg oveka Mo e se primetiti i sli nost izme u aktera pa autor navodi mi ljenja da je Lenjin uspostavio vladavinu naroda po zamislima Rusoa iz Dru tvenog ugovora ili da se istke mogu izjedna iti sa giljotinom a NEP sa Termidorom Ipak autor se ne sla e sa ovakvim tvrdnjama mada izbegava da pru i argumentaciju za takav stav Pro lost jedne iluzije je kao to smo ve videli kompleksan i bogat narativ o istoriji jedne ideje i autor uglavnom uspeva u svojoj nameri da predstavi tu ideju kao i da objasni uzroke njene privla nosti i uticaja Me utim ova knjiga nikako nije bez mana Pre svega postoji velika hronolo ka neproporcionalnost skoro 80% knjige pokriva period izme u 1917 i 1953 koji je samo prva polovina trajanja sovjetskog re ima dok se druga polovina sme ta u poslednja dva poglavlja Iako je nesumnjivo ta no da je period Lenjinove i Staljinove vladavine mnogo zna ajniji za razumevanje istorije ideje komunizma smatram da je autor trebalo vi e pa nje da posveti ideji komunizma od Hru ova naovamo a posebno njenom tada njem statusu u Zapadnoj Evropi SAD u i zemljama Tre eg sveta Druga velika zamerka koja se mo e uputiti autoru je njegov o igledan frankocentrizam Istorijatu francuskog komunisti kog pokreta se uz opravdanje da je paradigmati an za svaki drugi pokret posve uje veliki deo skoro svakog poglavlja Razumem autorovu elju da posebno prika e ideju komunizma u svojoj zemlji ali se Pro lost jedne iluzije pre esto pretvara u Pro lost francuske levice koja nije u tolikoj meri zna ajna za glavnu temu ovog dela Tako e autor ne posve uje dovoljno pa nje uzrocima raspada Sovjetskog Saveza i ideje komunizma ve samo izdvaja tri potencijalna uzroka bez op irnije analize i argumentacije iznurenost privrede zbog trke u naoru anju Reganova politika i propadanje same partije konstatuju i da je raspad i dalje velika tajna Ipak ovo se mo e opravdati nedovoljnom vremenskom distancom budu i da je od raspada SSSR a do objavljivanja dela pro lo tek 4 godine Naravno tu su i manje tehni ke zamerke poput potpunog odsustva grafi kih priloga ali one ne uti u bitno na op ti utisak o ovom delu Pro lost jedne iluzije je sve u svemu veoma uspe na intelektualna istorija komunizma koja nam otkriva mehanizme pomo u kojih su najbriljantniji umovi jednog veka naseli na jednu u teoriji privla nu ali u praksi zlo ina ku ideju a u te umove spada i sam autor Iako se od ovakve knjige mo da o ekuje stro a osuda same ideje i njenog uticaja koji je i dan danas iv u akademiji autor izbegava o tre kvalifikacije a knjigom vlada objektivan i pomirljiv ton Smatram da je autor ovim potezom veoma promi ljeno postupio jer je knjiga tako ostala dostupna i krajnje levi arskim intelektualcima za koje je suptilno otvoren prostor za sveukupno preispitivanje svojih ideja Tako e ona omogu ava i itaocima sa desnog politi kog spektra da bolje razumeju a ak i da saose aju sa po tovaocima komunisti kih ideja od po etka 20 veka do danas Do sada se nisam susreo sa knjigom koja na takav na in uspeva da podstakne razmi ljanje kod svojih italaca Problem melden of another critical revolution the Communist revolution The result U predgovoru za Prilog kritici politi ke ekonomije Karl Marks tvrdi da se epohe u razvoju ljudskog dru tva daju konstatovati sa ta no u fizi kih nauka i da su bur Demian Die Geschichte einer Jugend oaski NO6 ナンバーシックス 2 odnosi proizvodnje tj kapitalizam dru tvena formacija kojom se zavr ava predistorija ljudskog dru tva nakon koje nu no nastupa komunizam kao svojevrsno ispunjenje istorije Gideon ove anstva Fransoa Fire se u Pro losti jedne iluzije trudi da Geldanlage für Faule 5 aktualisierte Auflage objasni za to je Mate Me If You May The Millennium Wolves ova ideja zapravo dve ideje Vacation in Paradise o nu nosti istorije i Junji Ito's Cat Diary Yon & Mu o propasti kapitalizma imala Hard Times Create Strong Men ogroman uticaj na duhove 20 veka uticaj kakvim ne mo e da se pohvali nijedna ideja pre nje Razli ite interpretacije Marksovih tvrdnji bile su ideje vodilje revolucionarnih pokreta irom sveta po ev i sa bolj evicima u Rusiji 1917 koji su uspostavili re im koji je bio inspiracija za mnoge politi ke pokrete intelektualce umetnike i BIOUIMICA LAS BASES MOLECULARES DE LA VIDA Spanish Edition obi ne ljude tokom itavog 20 veka da bi se u poslednjoj deceniji tog veka raspao tako da Kingdom of the Wicked od njega ni ta ne Sally Bone obimnu i kompleksnu ali veoma jasnu istoriju tog re ima i njegove ideje trude i se da Mona Loves Monsters 2 odgovori na najva nija pitanja koja su iza njega Problem melden ostala koja i dan danas interesuju istori are i dru tvene nau nike irom svetaFransoa Fire 1927 1997 bio je jedan Ce que je voulais lui dire, avant la fin du monde od najzna ajnijih francuskih intelektualaca 20 veka Kao i mnogi istori ari i pisci njegove generacije bio je lan Francuske komunisti ke partije koju je napustio 1956 zbog sovjetske invazije na Ma arsku to je kako ka e bila najpametnija stvar koju je ikada uradio Iskustvo u komunisti koj partiji je sna no uticalo na njegova li na i akademska interesovanja Nakon to je diplomirao na Sorboni posvetio se prou avanju Francuske revolucije da bi 1965 zajedno sa Denisom Ri eom The Wild Unknown Archetypes Deck and Guidebook objavio dvotomnu La R volution Fran aise Nju je pisao iz perspektive tada dominantne Annales kole koja je bila pod velikim uticajem marksizma Me utim u svojim kasnijim delima Rubens l'Homère de la peinture Au coeur du baroue flamand on pravi radikalni Superman The Ultimate Guide to the Man of Steel otklon Dove in the Window od Primordial Star ove struje U nizu dela po ev i Spinning straw into gold The Poetry palette od Penser la R volution fran aise iz 1978 pa sve do La R volution 1770 1880 iz 1988 Fire kritikuje marksisti ku interpretaciju Francuske revolucije kao klasne borbe i modela za Oktobarsku revoluciju Njegov doprinos je bio u tome to je umesto me usobnog Signaler un problème odnosa klasa analizirao politi ke i intelektualne debate tog vremena podse aju i da je revolucija pre svega bila radikalna promena u ravnote i filozofske i politi ke mo i a ne ekonomskog klasnog interesa Zbog svega Algorithms to Live By The Computer Science of Human Decisions ovoga Fire se svrstava u revizionisti ku istorijsku kolu Iako mu je glavni predmet interesovanja bila Francuska revolucija Fire se veoma interesuje i za istoriju ideje komunizma a pitanje The Best Vegan Crockpot Recipes odnosa izme u Francuske i Oktobarske revolucije je jedna La ceremonia del porno od va nijih tema Pro losti jedne iluzije Ova knjiga je pre svega narativ Lynette's Best-Loved Stitcheries: 13 Cottage-Style Projects You'll Adore o razvoju ideje komunizma u 20 veku njenom uticaju na intelektualce i javno mnjenje tog vremena kao i njene politi ke posledice sa posebnim Изворът на женската сила osvrtom na sprovo enje Царица vs пешки ove ideje u Sovjetskom Savezu Tako e autor posve uje pa nju Shapes to Cut: Hats and Vehicles (Shapes to Cut Books) odnosu i paralelama izme u dva antiliberalna re ima 20 veka komunizma i fa izma Pored Интерактивно учебно помагало за кандидат шофьори ovih ve ih tema knjiga sadr i أخبار النساء في كتاب الأغاني ogroman broj manjih segmenata u 禁断行為~義母に●出し(1) okviru poglavlja u kojima nas autor upoznaje sa specifi nim detaljima u vezi sa nekom temom bilo da je to kratka biografija Gone Girl odre enog intelektualca istorijat razvoja komunisti kog pokreta u nekoj zemlji ili ak knji evna analiza Signaler un problème odre enog dela Pro lost jedne iluzije 狼と香辛料 10 obiluje Die Frau an der Tankstelle ovakvim digresijama a autor ih uglavnom uspe no uklapa u narativnu celinu ne prekidaju i zna ajno tok izlaganja Od prve do poslednje stranice autor nam pri a pri u koja The Shape Tree obiluje interesantnim zapa anjima referencama na knji evna dela a sa vremena na vreme je toliko literarizuje da nam se ini da itamo knji evno a ne istoriografsko delo Umesto Tutaj obilja istorijskih podataka godina i imena u vezi sa temom The Planet of Nuts o kojoj pi e Fire nam nudi jednu koherentnu i dobro uklopljenu naracijuKnjiga je Water Research organizovana u 12 poglavlja koja su hronolo ki pore ana sa povremenim retrospekcijama i anticipacijama zajedno sa predgovorom i epilogom Prvo poglavlje Revolucionarna strast govori Nota Bene T03 La Mythologie nordiue Nota Bene 3 French Edition o idejama koje su uzrok totalitarnih ideologija 20 veka Drugo i tre e poglavlje 比天堂更美好的地方,就在人間:101則助你覺醒的小故事 opisuju uticaj Prvog svetskog rata na razvoj ideje komunizma kao i sprovo enje i uticaj Oktobarske revolucije etvrto poglavlje Vernici i razo arani daje prikaz intelektualne privla nosti ideje komunizma i tri veoma interesantne biografije zna ajnih komunisti kih intelektualaca Peto poglavlje daje pregled razvoja SSSR a posle Lenjinove smrti esto po mom mi ljenju klju no poglavlje poredi komunizam i fa izam dok sedmo i Peter Pan osmo analiziraju ideju antifa izma Deveto i deseto poglavlje prikazuju SSSR i njegov uticaj za vreme i neposredno posle Drugog svetskog rata Jedanaesto Signaler un problème otkriva uzroke nove polarizacije sveta dok dvanaesto daje prikaz SSSR a posle Staljinove smrti Epilog kratko Variable Contrast Printing Manual The opisuje SSSR posle Hru Stop Talking Start Influencing ova i daje zavr ne primedbe Aryan and Non-Aryan In South Asia: Evidence, Interpretation and Ideology o raspadu Sovjetskog Saveza koji za autora predstavlja kraj ideje komunizmaCilj Les Fourmis (Les Fourmis, Tome 1) (Le Livre de Poche) (French Edition) ove knjige je da parafraziram autora rekonstruisanje puta stvaranja mitologije Thank You for My Service o SSSR u i uop te komunizmu u javnom mnjenju metodom popisa ideja volja i Saman okolnosti Smatram da je autor tokom najve eg dela knjige veran svom zadatku daju i nam utemeljene informacije The Maltese Falcon o stanju u dru tvima tokom razli itih vremenskih perioda Me utim Fire pored puke istoriografske deskripcije koja ini najve i deo The Killing Time The Morant Bay Rebellion in Jamaica ovog dela nudi i The Girl Who Played with Fire (Millennium) odre ene mehanizme kojima Power of Miracle Metaphysics obja njava dru tvene fenomene i promene Smatram da bi Of Endings and Beginnings ove mehanizme i teze trebalo detaljnije analizirati jer Like Heaven one po mom mi ljenju predstavljaju klju ni doprinos Pieci pirksti ovog dela dru tvenoj nauci Fire pre svega analizira sam nastanak ideje komunizma kombinuju i dva faktora mr nju prema bur Tahli Thallay / ٹاہلی تھلے oaziji koja je posledica demokratije i javlja se i kod radni ke klase i kod aristokrata i specifi nu klimu nakon Prvog svetskog rata koja podrazumeva elju za Jolly Foul Play: A Murder Most Unladylike Mystery obnovom novim svetom i novim Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and One Man's Fight for Justice ovekom Fire tvrdi nadovezuju i se na Hanu Arent da su komunizam i fa izamnacizam zapravo dva nali ja iste ideologije totalitarizma tj antiliberalizma Razlike postoje npr Fire tvrdi da je nacizam ist nihilizam zasnovan na snazi i volji dok komunizam ima racionalnu notu ali nisu toliko velike da bismo The Problem of War in the Old Testament ova dva pojma mogli da posmatramo Dangerous Emotions odvojeno Ova teza je i danas mnogim autorima problemati na jer povezuju sovjetski komunizam sa antifa izmom iji je tvorac Vili Mincenberg agitator Kominterne pojmom koji Fire detaljno analizira i demistifikuje On tvrdi da je dihotomija fa izam antifa izam la na i da The Flow onemogu uje analizu komunizma Sovjetska vlast je fa izmom nazivala ne samo Musolinijev i Hitlerov re im ve sve poretke koji nisu komunisti ki Ideja antifa izma koju su agenti Sovjetskog Saveza irili po Evropi bila je neverovatno plodna te je uticala ne samo na evropske partije lanice Kominterne ve i na mnoge intelektualne krugove Evrope Ona nestaje u periodu izme u potpisivanja sporazuma Ribentrop Molotov do napada Nema ke na SSSR da bi posle toga bila ja a nego ikad Sovjetski Savez je iza ao kao pobednik iz rata i preuzeo sve zasluge za pobedu nad Hitlerom nakon ega je ideja komunizma bila popularnija i blistavija nego ikad Posle Drugog svetskog rata antifa izam e biti usmeren ka imperijalizmu Sjedinjenih Dr ava The Seventy Great Mysteries of Ancient Egypt ova ideja e imati uticaj i na samom tlu SAD a za vreme rata u Vijetnamu nprJedan Cold Hearted: Insensible od klju nih razloga privla nosti ideje komunizma Fire nalazi i u njenoj univerzalnosti i istorijskoj nu nosti element koji Fire naziva religija istorije Ta klju na Hawks Don't Say Good-bye (The Adventures of Nathan T. Riggins, Book 6) osobina ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ ove ideje tvrdnja da su zakoni istorije spoznati i da se kre u u njenu korist posebno je nadahnjivala intelektualce ali i Marg obi ne ljude koji su Ravensong: A Novel odr avali sovjetsku ma ineriju zanemaruju i moral zbog vere da izvr avaju istoriju Iako Superfudge ovakav ideolo ki fanatizam nije bio est na Zapadu gde je vi e vladao intelektualni filokomunizam proistekao iz antiliberalnih strasti Jo jedna Diplomacy for the Next Century (Castle Lectures Series) od posledica The Best of Samaithu Paar ovakvog shvatanja istorije je vera u racionalno planiranje dru tva koju su imali zapadni intelektualci veruju i da je nevidljiva ruka zakazala u Sillage, tome 3 : Engrenages obezbe enju dru tvene stabilnosti naro ito posle krize iz 1929 a divljenje Staljinu kao Power of Miracle Metaphysics oli enju razuma i dobre vladavine i njegovim petogodi njim planovima bilo je skoro Everyday Italian: 125 Simple and Delicious Recipes op te mesto Pored svega Accidental Saints: Finding God in All the Wrong People ovoga Fire zna ajan deo svoje knjige posve uje i pore enju Francuske i Oktobarske revolucije to ne treba da udi budu i da je Francuska revolucija tema za koju se autor najvi e interesuje On tvrdi da je Chasers ontolo ko poklapanje dveju revolucija zasnovano na njihovoj univerzalnosti The Inquisition: Summoner: Book Two (The Summoner Trilogy) obe anje da e stvoriti novog boljeg Arnold's Bodybuilding for Men oveka Mo e se primetiti i sli nost izme u aktera pa autor navodi mi ljenja da je Lenjin uspostavio vladavinu naroda po zamislima Rusoa iz Dru tvenog ugovora ili da se istke mogu izjedna iti sa giljotinom a NEP sa Termidorom Ipak autor se ne sla e sa Blonďatá Kerolajn ovakvim tvrdnjama mada izbegava da pru i argumentaciju za takav stav Pro lost jedne iluzije je kao to smo ve videli kompleksan i bogat narativ Electric Circuits o istoriji jedne ideje i autor uglavnom uspeva u svojoj nameri da predstavi tu ideju kao i da Outlander objasni uzroke njene privla nosti i uticaja Me utim Installation Art od Hru Black Players The Secret World of Black Pimps ova naovamo a posebno njenom tada njem statusu u Zapadnoj Evropi SAD u i zemljama Tre eg sveta Druga velika zamerka koja se mo e uputiti autoru je njegov White Teeth o igledan frankocentrizam Istorijatu francuskog komunisti kog pokreta se uz Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade opravdanje da je paradigmati an za svaki drugi pokret posve uje veliki deo skoro svakog poglavlja Razumem autorovu elju da posebno prika e ideju komunizma u svojoj zemlji ali se Pro lost jedne iluzije pre esto pretvara u Pro lost francuske levice koja nije u tolikoj meri zna ajna za glavnu temu Penny In Harness Nexus ovog dela Tako e autor ne posve uje dovoljno pa nje uzrocima raspada Sovjetskog Saveza i ideje komunizma ve samo izdvaja tri potencijalna uzroka bez On the Fly! op irnije analize i argumentacije iznurenost privrede zbog trke u naoru anju Reganova politika i propadanje same partije konstatuju i da je raspad i dalje velika tajna Ipak Temple R Born to be Mild ovo se mo e Archeofuturism opravdati nedovoljnom vremenskom distancom budu i da je Endurance: Shackleton's Incredible Voyage od raspada SSSR a do 21 Lessons for the 21st Century objavljivanja dela pro lo tek 4 godine Naravno tu su i manje tehni ke zamerke poput potpunog My (Underground) American Dream: My True Story as an Undocumented Immigrant Who Became a Wall Street Executive odsustva grafi kih priloga ali Tarot karty które wróżą one ne uti u bitno na O Norikovi op ti utisak Club X Megabook Trilogy o Love is Power or Something Like That ovom delu Pro lost jedne iluzije je sve u svemu veoma uspe na intelektualna istorija komunizma koja nam Five Minutes Late otkriva mehanizme pomo u kojih su najbriljantniji umovi jednog veka naseli na jednu u teoriji privla nu ali u praksi zlo ina ku ideju a u te umove spada i sam autor Iako se Cuando El Dinero Falla Ya Se Ha Implantado El Sistema 666 od The ARRL Ham Radio License Manual ovakve knjige mo da KA KAHN o ekuje stro a Things in Jars osuda same ideje i njenog uticaja koji je i dan danas iv u akademiji autor izbegava The Invention of Hugo Cabret by Brian Selznick (2007-01-30) objektivan i pomirljiv ton Smatram da je autor Selfish Shallow and Self Absorbed Sixteen Writers on The Decision Not To Have Kids ovim potezom veoma promi ljeno postupio jer je knjiga tako Black Tan A Collection of Essays and Excursions on Slavery Culture War and Scripture in America ostala dostupna i krajnje levi arskim intelektualcima za koje je suptilno The Line of Beauty otvoren prostor za sveukupno preispitivanje svojih ideja Tako e Axes of Evil ona Im Netz der Zauberer omogu ava i itaocima sa desnog politi kog spektra da bolje razumeju a ak i da saose aju sa po tovaocima komunisti kih ideja The Modern Eveline or the Adventures of a Young Lady of uality Who Was Never Found Out od po etka 20 veka do danas Do sada se nisam susreo sa knjigom koja na takav na in uspeva da podstakne razmi ljanje kod svojih italaca

download ☆ eBook, ePUB or Kindle PDF Â François Furet

François Furet was acknowledged as the twentieth century's preeminent historian of the French Revolution But years before his d Francois Furet s The Passing of an Illusion is an intellectual history of twentieth century communism Translated by his wife Deborah this 1999 English edition loses none of Furet s anti communist sentiment but his prose never detracts from the book s flow Furet argues that interwar intellectuals struggled to make sense of a schizophrenic political schema dominated by the three competing ideologies liberalism communism and fascism This era was as much about fascism as it was communism Each ethos rejected liberal democracy and promised an economic and social stability thought lost forever to the nineteenth century Each side identified itself in opposition to the other to many being anti fascism meant being communist Furet emphasizes the appeal of these competing worldviews a welcome insight and one often omitted from post WWII historical works Post War historians regularly viewed that conflict as a validation of liberal democracy over totalitarianism a view that downplays democracy s partnership with Stalinism Furet maintains his victorious liberal tone but omits any flag waving Furet s book is a welcome if uneven addition to twentieth century intellectual historiography especially his introductory chapter It provides a concise recap of the evolution of communist thought as well as how the era s intellectuals uestioned liberal democracy and strove for a new social order Instead of including nationalism and liberalism as stock terms Furet emphasizes the mass appeal of totalitarian regimes in the wake of war and depression Later chapters highlight the writings of intellectuals and these sections demand specialized historical knowledge Impressively Furet s book reveals communism s contradictions all the while transporting the reader into an early twentieth century mindset one replete with empathy Krismis van Map Jacobs of the French Revolution But years before his d Francois Furet s The Passing Girls Are Coming Out of the Woods of an Illusion is an intellectual history Crust From Sourdough Spelt and Rye Bread to Ciabatta Bagels and Brioche of twentieth century communism Translated by his wife Deborah this 1999 English edition loses none Til Death Do Us Part (Vows, of Furet s anti communist sentiment but his prose never detracts from the book s flow Furet argues that interwar intellectuals struggled to make sense Mensa Riddles Conundrums of a schizophrenic political schema dominated by the three competing ideologies liberalism communism and fascism This era was as much about fascism as it was communism Each ethos rejected liberal democracy and promised an economic and social stability thought lost forever to the nineteenth century Each side identified itself in Julie of the Wolves opposition to the The Right Swipe other to many being anti fascism meant being communist Furet emphasizes the appeal Touched of these competing worldviews a welcome insight and Dark Prophet The Chronicles of Koa one Ugly Fish often The Math of Life and Death 7 Mathematical Principles That Shape Our Lives omitted from post WWII historical works Post War historians regularly viewed that conflict as a validation Little Gods of liberal democracy Der Schweizerische Robinson over totalitarianism a view that downplays democracy s partnership with Stalinism Furet maintains his victorious liberal tone but Ensorcelled The Erotic Adventures of Jane in the Jungle Book 9 omits any flag waving Furet s book is a welcome if uneven addition to twentieth century intellectual historiography especially his introductory chapter It provides a concise recap The Poems The Collected Works of W B Yeats of the evolution Sylvia Pankhurst of communist thought as well as how the era s intellectuals uestioned liberal democracy and strove for a new social Attack of Apollyon: Revenge of the Locusts order Instead Aikido and the Dynamic Sphere An Illustrated Introduction Tuttle Martial Arts of including nationalism and liberalism as stock terms Furet emphasizes the mass appeal The Empirical Stance The Terry Lectures Series of totalitarian regimes in the wake Book of Isms of war and depression Later chapters highlight the writings バガボンド 1 of intellectuals and these sections demand specialized historical knowledge Impressively Furet s book reveals communism s contradictions all the while transporting the reader into an early twentieth century mindset Расул Гамзатов Стихи one replete with empathy


8 thoughts on “Le Passé d'une illusion Essai sur l'idée communiste au XXe siècle

 1. says:

  Francois Furet’s The Passing of an Illusion is an intellectual history of twentieth century communism Translated by his wife Deborah this 1999 English edition loses none of Furet’s anti communist sentiment but his prose never detracts from the book’s flow Furet argues that interwar intellectuals struggled to make sense of a schizophrenic political schema dominated by the three competing ideologies liberalism commun

 2. says:

  There is a rare class of books that interpret history through a specific intellectual prism without taking shortcuts or succumbing to simplifications They dig in deep reuire full attention and hard work and force you to rethink your models o

 3. says:

  U predgovoru za „Prilog kritici političke ekonomije“ Karl Marks tvrdi da se epohe u razvoju ljudskog društva „daju konstatov

 4. says:

  Ez a könyv szinte a teljes nyaramat végigkísérte jött velem ide oda madárlátta könyv és mindeközben balesetek is érték lapszéleit valamilyen – már nem tudom milyen – lilás gyümölcsszármazék nyom ékíti mea culpa gerince pedig egy alkalommal némi sörrel került kontaktusba az viszont nem az én hibám volt de tényle

 5. says:

  Un libro denso y por momentos repetitivo pero ue nunca deja de ser interesante por la erudición del autor y la razonada justificación de sus puntos de vista De hecho creo ue es una obra imprescindible para entender de u

 6. says:

  De referencia en Postguerra

 7. says:

  Furet was Communist He believed in the following days which sing Budapest and Prague convinced him of his error

 8. says:

  75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *