[பொ வேல்சாமி] free கோவில் நிலம் சாதி PDF

பொ வேல்சாமி à 1 SUMMARY

டமாகப் பார்ப்பதுதான இயல்பானதா.

READ & DOWNLOAD ✓ JIMFORD.CO.UK à பொ வேல்சாமி

கோவில் நிலம் சாதி

க நம் பொதுமனதில் பதிந்து உள்ளத?.

CHARACTERS கோவில் நிலம் சாதி

கோவில்களைப் பக்தியின் இருப்பி.


2 thoughts on “கோவில் நிலம் சாதி

  1. says:

    Great book Illuminating read on how brahmins grew powerful with uc caste hindus both of them legitimizing each other and continue doing soIt touches 'Orgin of politics' and especially in மருத நிலம் How did a certain group gain legitimacy to be rulers? Where from a particular group derive their legitimacy? The ans

  2. says:

    If you want to learn History of Tamil Nadu in real sense as to what had happened and how then Po Velsamy is one s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *